תורת האר"י » קבלה בתנ"ך » אחיה השילוני
Search:


חדשות

אחיה השילוני

אחיה השילוני הינו אחד מנביאי התנ"ך הגדולים, ומדמויות ההוד המלוות את המסורת היהודית ובמיוחד הקבלית, זה אלפי שנים. מוצאו מהעיר שילה שבשומרון, ומכאן כינויו 'השילוני'. הוא היה מורו של אליהו הנביא, ובתלמוד הירושלמי מסופר שאליהו עמד לפניו כעומד לפני השכינה.

 

לפי המסורת, אחיה השילוני חי מאות שנים. הרמב"ם, המסכם את סדר העברת התורה והמסורות הקדומות, קובע שאחיה השילוני היה מיוצאי מצרים, וכחלוף מאות שנים, אף שימש בבית דינו של דוד המלך. בשל גילו המופלג, נמנה אחיה בתלמוד הבבלי כאחד משבעת הדמויות התנ"כיות ש'קיפלו את כל העולם': אדם הראשון, מתושלח, שם בנו של נח, יעקב אבינו, עמרם - אביו של משה רבינו, אחיה השילוני, אליהו הנביא. כל אחד מהאישים הנ"ל ראה את רעהו הסמוך אליו, ובהיות שע"פ המסורת התנ"כית אליהו הנביא חי עד היום, לאחר שעלה בסערה השמימה, הרי שחייהם של אישים אלה כוללים ('מקפלים') את כל ההיסטוריה האנושית.
בספר מלכים בתנ"ך מסופר שאחיה ניבא על התפלגות ו'קריעת' מלכות ישראל לשתי ממלכות: ממלכת יהודה וממלכת ישראל.

המסורת הקבלית מלמדת שאחיה השילוני בא בגילגול נוסף בעולם, ואף התגלה מן השמים, כדי לתקן עניין זה של נבואתו על פיצול הממלכות, שהובילה לגלות הארוכה של עשרת השבטים וגלות בבל, כפי שיבואר.

 

הרמ"ק, רבי משה קורדובירו, בספרו 'אור יקר' מבאר שנשמת אחיה השילוני נתגלגלה ברבי שמעון בר יוחאי מחבר ספר הזוהר. נשמה נוספת, גבוהה ומיוחדת, שהתעברה בנשמת רבי שמעון, היא נשמתו של הנביא זכריה. בעוד שאחיה השילוני מזוהה בעיקר עם גלות ממלכת ישראל ועשרת השבטים, הרי שזכריה הנביא מזוהה עם גלות ממלכת יהודה שנגרמה בעוון הריגתו. הרמ"ק מסביר שמנבואת אחיה וזכריה השיג רבי שמעון את סודות התורה.

 

גם רבי חיים ויטאל, תלמידו של האר"י הקדוש מזכיר את היות רשב"י גילגול של אחיה השילוני, וכמו הרמ"ק מסביר שע"י הגילגול ברשב"י וגילוי סודות ספר הזוהר, המזרז את הגאולה ופועל את 'תיקון השכינה', ניתקן הקילקול שגרם אחיה השילוני בנבואתו על קריעת המלכות.

ב'אידרא זוטא' בספר הזוהר, מסופר שלפני פטירתו של רשב"י, הוא נעלם לזמן קצר בו הלך לברור לו את מקומו בעולם הבא. ניתן לו לבחור להיות ליד אחיה השילוני או ליד הנביא זכריה, ורבי שמעון בחר להיות בגן העדן ליד אחיה השילוני.

 

בתלמוד הירושלמי נזכר מאמרו של רבי שמעון בר יוחאי, האומר שאם אחיה השילוני יצטרף איתו, הרי שיוכל לפטור את כל העולם מן הדין עד ביאת המשיח.

במסורת החסידית נקרא אחיה השילוני הבעל ח"י (חיה – יחידה) על שם המדרגות הגבוהות של הנשמה, חיה ויחידה, המתגלות בלימוד תורת החסידות.

 

אחיה השילוני היה כידוע מורו של רבי ישראל הבעל שם טוב, מייסד החסידות. במשך עשר שנים רצופות לימד אחיה השילוני את הבעל שם טוב את סודות התורה, שהיוו את היסוד לגילויה של תורת החסידות.

יוצא איפה, שאחיה השילוני למד תורה ממשה רבינו בהיותו מן הדור שיצא ממצרים. הוא היה מורו של אליהו הנביא. בא בגילגול נוסף בנשמת רשב"י מחבר ספר הזוהר, ולימד את סודות התורה לבעל שם טוב מייסד תנועת החסידות.

 

דומה שלא נמצאה עוד דמות כה מיוחדת כאחיה השילוני, אשר בה תלויה הפצת סודות הקבלה ופנימיות התורה מן הדורות הראשונים ועד ביאת המשיח.

אחיה השילוני

 
המרכז הבינלאומי לקבלה הצפתית ת.ד 6286 העיר העתיקה , צפת, ישראל טל. 04-6821771